Morava, km 137,021 – revitalizace VH uzlu Nedakonice

Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Termín provedení:
06/2021 - 05/2023
Cena (bez dph):
82 535 863,43 Kč

Vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, které bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku.